Algemene Verkoopsvoorwaarden

 

Toepassing

De rechtsverhouding tussen de partijen wordt geregeld door de algemene verkoopsvoorwaarden, waarvan de koper verklaart kennis te hebben genomen. Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van ‘VibeRange’. Deze voorwaarden zijn beschikbaar op de website van ‘VibeRange’ en kunnen op verzoek worden aangevraagd in geprinte versie. Wijzigingen of afwijkingen van deze voorwaarden in de koopovereenkomst zijn slechts van kracht indien deze schriftelijk door ‘VibeRange’ zijn overeengekomen.

 

Betalingsvoorwaarden

Alle facturen zijn contant of via overschrijving betaalbaar, tenzij anders overeengekomen. In geval van wanbetaling van de koper, zonder enige ingebrekestelling, is deze een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 20% van het verschuldigde bedrag. Het minimumbedrag van de schadevergoeding bedraagt 60 Euro. Bij verzuim van betaling op de voorziene vervaldag, zonder ingebrekestelling van rechtswege, zal een intrest van 20% verschuldigd zijn per maand, beginnend van de factuurdatum. Verzuim van betaling op de voorziene vervaldag van een of meerdere facturen maakt het verschuldigde saldo van alle andere (ook nog niet vervallen) facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

 

Prijzen / Aanbiedingen / Promo-materiaal

Alle door ‘VibeRange’ verschafte prijsoffertes en promoties hebben een vervaldatum die op deze documenten wordt vermeld. Indien dit niet het geval zou zijn bedraagt de termijn van geldigheid 1 werkdag. Taksen, belastingen en BTW zijn steeds ten laste van de koper. De vermelde prijzen vormen geen prijswaarborg voor de toekomst. De opgegeven prijzen voor de aangeboden producten betreffen enkel de verkoop van deze producten, alle extra diensten zoals installatie en levering zijn niet in deze prijzen inbegrepen en worden apart vermeld op de offerte. De afbeeldingen, maten, gewichten en andere gegevens van de verkochte producten gecommuniceerd door ‘VibeRange’ op de website, mailings, offertes zijn informatief en verbinden ‘VibeRange’ niet. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte anders is vermeld.

 

Levering

Voor elke bestelling wordt een transportkost aangerekend en gecommuniceerd op de offerte, tenzij anders overeengekomen door ‘VibeRange’ en de koper. Dit betreft zowel gewone- als spoedzendingen. Afhaling door de koper in de magazijnen van ‘VibeRange’ is ook mogelijk, dit zonder meerkost. ‘VibeRange’ zal steeds duidelijk aan de koper communiceren wanneer de aangekochte goederen beschikbaar zullen zijn voor verzending of ophaling. Een vertraging in levering door het niet op stock zijn van de aangekochte goederen of door vertraging bij een leverancier verplichten ‘VibeRange’ niet tot enige compensatie. ‘VibeRange’ verbindt zich ertoe om beschikbare goederen zo snel mogelijk te verzenden of klaar te zetten voor ophaling. ‘VibeRange’ is slechts aansprakelijk voor vertraging in de aflevering van de goederen als deze zijn ontstaan door omstandigheden die aan ‘VibeRange’ zijn toe te rekenen. ‘VibeRange’ heeft het recht om de vervoerder zelf te kiezen. Mochten sommige aanvullende diensten niet mogelijk zijn, mag ‘VibeRange’ deze negeren.

 

Producten

Omruiling van goederen is enkel mogelijk op vertoon van aankoopbewijs en indien de originele verpakking niet werd geopend. De eigenschappen van de geleverde goederen komen minimaal overeen met de gegevens welke vermeld zijn in de verkoopsovereenkomst. Indien de koper bepaalde specifieke functies of merken wenst moet dit voor het ogenblik van de goedkeuring van de offerte (dwz de betaling) aan ‘VibeRange’ worden meegedeeld. ‘VibeRange’ zal in de mate van het mogelijke proberen voldoen aan de wens van de koper, maar is niet verplicht  om in te gaan op een vraag of wens van de koper indien ‘VibeRange’ van oordeel is niet te kunnen voldoen aan de wens of aanvraag. Installatie van de goederen is nooit inbegrepen in de prijs. ‘VibeRange’ is niet verplicht om andere producten te leveren dan degene die omschreven zijn in de prijs.

 

Bestellingen

Alle aangeboden producten zijn op bestelling verkrijgbaar via een schrijftelijke verkoopsovereenkomst.  Na ontvangst van de bestelling ontvangt de klant per email een bevestiging met daarin de betaalinformatie voor het voldoen van de factuur. Zonder deze overeenkomst is afhaling of verzending niet mogelijk. ‘VibeRange’ zal de klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen van de beschikbaarheid van de goederen. Wanneer de bestelde goederen (zonder bericht van de koper) binnen een termijn van 14 kalenderdagen niet werden afgehaald wordt verondersteld dat de klant de verkoopsovereenkomst wenst te verbreken. De goederen kunnen door ‘VibeRange’ opnieuw te koop worden aangeboden. Bestellingen die nog niet zijn verzonden of afgehaald kunnen kosteloos worden gewijzigd of geannuleerd. Speciaal bestelde of op maat aangevraagde goederen kunnen mits een annuleringskost van 20% worden geannuleerd. Alle aankopen bij ‘VibeRange’ worden pas na betaling op vooruitbetaling verwerkt.

 

Garantie

‘VibeRange’ past de wettelijke garantie voor consumenten toe van 24 maanden. De garantie geldt op de onderdelen die zijn geleverd. De garantie is carry-in, wat wil zeggen dat de klant het materiaal dient aan te bieden bij ‘VibeRange’ via postorderlevering of in de magazijnen van ‘VibeRange’. ‘VibeRange’ zal binnen de garantieperiode het defecte materiaal omruilen, indien het exacte product niet meer beschikbaar is zal ‘VibeRange’ een gelijkaardig product aanbieden ter omruiling. Eventuele vervoerskosten zijn niet inbegrepen in de garantie en zijn steeds ten laste van de klant. De klant kan geen schadevergoeding eisen van VibeRange in geval van een garantie-claim. Het geldige aankoopbewijs zal moeten voorgelegd worden bij een garantie-claim. De garantie dekt normaal gebruik van de goederen, en dekt niet defecten die voortkomen uit verkeerd gebruik, onoordeelkundig gebruik, ondeskundige montage, door statische electriciteit vernielde componenten, gebruik in extreme omstandigheden, zeer stoffige omstandigheden, mechanische schade toegebracht door de klant, het laten vallen van de goederen. Ook beschadigingen door foutieve aansluiting of verkeerde bediening vallen niet onder de garantie. Aanpassingen aan de goederen door de klant vallen evenzeer niet onder garantie, net als vroegtijdige slijtage door abnormaal gebruik. Ook schade veroorzaakt door overmacht (bvb. water- en brandschade of blikseminslag) valt niet onder garantie. Schade door niet adequate verpakking die is opgelopen tijdens transport valt ook niet onder garantie. Daarom zal bij elke garantie-claim VibeRange een onderzoek doen betreffende de oorzaak van het eventuele defect.

 

Aansprakelijkheid

Na ontvangst van de zending dient de koper onmiddellijk na te gaan of de geleverde hoeveelheid overeenkomt met de aangekochte hoeveelheid. Indien de hoeveelheid niet overeenkomt en/of er zichtbare gebreken zijn aan de goederen moet de koper binnen 8 kalenderdagen na de levering dit melden aan ‘VibeRange’. Na die 8 dagen kan ‘VibeRange’ niet meer in gebreke worden gesteld. Klachten over facturen zijn ontvankelijk indien ze uiterlijk binnen 8 kalenderdagen gemeld worden aan ‘VibeRange’. De vermelde klachten geven de koper niet het recht om zijn verplichtingen t.o.v. ‘VibeRange’ op te schorten. ‘VibeRange’ zal de klachten binnen de 2 werkdagen na ontvangst behandelen.

 

Verzakingsrecht

Overeenkomstig artikel 45 tot 53 1.2.0 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument en de uitvoeringsbesluiten hieromtrent, heeft de koper voor alle op de website van ‘VibeRange’ aangekochte goederen verzakingsrecht. Dit verzakingsrecht is onderworpen aan volgende voorwaarden: het product is niet op maat gemaakt, heeft geen persoonlijk karakter of is niet speciaal voor de klant besteld daarom er is geen voorraad van aangelegd. Het product kan worden teruggestuurd zonder snel beschadigd te raken. Aan volgende formaliteiten moeten voldaan zijn om zicht als koper te beroepen op het verzakingsrecht: het verzakingsrecht moet binnen de 14 werkdagen worden uitgeoefend, dit is de termijn waarbinnen ‘VibeRange’ op de hoogte moet worden gebracht van het verzoek tot verzaking en van het verzoek om reeds betaalde bedragen terug te betalen mits voorlegging van het betalingsbewijs. Dit bedrag zal worden teruggestort binnen de 14 werkdagen na ontvangst van de kennisgeving van de verzaking, op een rekeningnummer opgegeven door de koper. Indien het product reeds in het bezit is van de koper moet deze het product binnen dezelfde termijn van 14 werkdagen terugbrengen of terugsturen, op gepaste wijze, geheel op eigen risico en voor eigen rekening.

 

Toepasselijk recht

Belgisch recht is van toepassing. In geval ‘VibeRange’ door de nalatigheid of houding van de koper genoodzaakt wordt tot invordering langs gerechtelijke weg, zullen alle gerelateerde kosten, inclusief honoraria op de koper worden verhaald. Eventuele geschillen zullen onderworpen worden aan de bevoegdheid van de rechtbanken te Gent.

_________

 

General Terms of Sale

 

Application

The legal relationship between the parties is settled by the general terms of sale, of which the buyer has taken note. These general terms of sale apply to every offer and agreement made by ‘VibeRange’. The general terms and conditions are available on the ‘VibeRange’ website and can be provided in a printed version upon simple request. Iterations or deviations from these general terms of sale in the sales agreement stand only if they are confirmed by ‘VibeRange’ and documented.

 

Terms of Payment

All invoices can be paid by wire transfer or in cash, unless agreed differently between ‘VibeRange’ and the buyer. In case of default by the buyer, without any notice of default, the buyer is liable for a lump-sum compensation of 20% of the total owed value. The minimum amount of the lump-sum compensation is 60 Euro. In case of omission of this payment on the anticipated due date, without notice of default, an interest of 20% will be owed per month, starting from the invoice date. Omission of payment on the anticipated due date of one or more invoices will allow the legal claim of immediate payment of all other open invoices.

 

Prices / Offers / Promotional Material

All quotes, offers and promotions provided by ‘VibeRange’ will have an end date, mentioned on all documents of the sale. If these would not have been mentioned, the validity will last 1 working day. Taxes, VAT and other charges are always at the expense of the buyer. The aforementioned prices are an indication of the sales price of the products on offer, all extra services (delivery, installation, transport costs) are not included in the mentioned prices and will be quoted separately on the quotation. The images, dimensions, weight and other specifications of the products on offer are informative and do not commit VibeRange in any sense. All quotations are without any obligation unless stated differently on the quotation.

 

Delivery

For each accepted quotation an order confirmation will be stating the transport cost, unless agreed differently by ‘VibeRange’ and the buyer. This covers all economy and express deliveries. Pickup at the ‘VibeRange’ warehouse is also possible, free of charge. ‘VibeRange’ will clearly communicate to the buyer when the purchased products will be available for pickup or shipment. A delay in delivery due to non-availability on stock of the purchased goods or delays caused by suppliers can never commit ‘VibeRange’ to compensation of any kind. ‘VibeRange’ commits to doing the utmost to have the purchased goods on stock for pickup or shipment in a timely fashion. ‘VibeRange’ can only be liable for delays in delivery to the buyer when the conditions for the delay are solely attributed to ‘VibeRange’. ‘VibeRange’ has the right to decide which transport company will be used for the shipment towards the buyer. If some complementary services cannot be realized, ‘VibeRange’ has the right to ignore these.

 

Products

An exchange of goods is only possible by showing the proof of purchase and if the original packaging was not opened by the buyer. The specifications of the delivered goods minimally meet the specifications of the ones mentioned on the sales agreement. If the buyer requires specific functions, specifications or brands, ‘VibeRange’ should be informed before the approval of the quotation (ie. payment to ‘VibeRange’). ‘VibeRange’ will do its utmost to comply with the wishes of the buyer, but is not bound to accept a request of the buyer when ‘VibeRange’ means it will not be possible to comply with the request. Installation of the purchased goods is never included in the price of the goods. ‘VibeRange’ is not obliged to deliver other products than the ones mentioned in the quotation and included in the aforementioned price on the quotation.

 

Orders

All products on offer are available after ordering through a written sales agreement. After receipt of the order the customer will receive the order confirmation by email. This email will mention the applicable payment terms for paying the invoice to ‘VibeRange’. Without this sales agreement ashipment or a pickup of goods is not possible. ‘VibeRange’ will inform the customer in a timely fashion on the availability of the goods. When purchased products have not been pickup up by the buyer within 14 calendar days (without any notice) ‘VibeRange’ will assume the sales agreement is cancelled by the buyer. The aforementioned products will be offered again for sale by ‘VibeRange’. Orders that have not been shipped or picked up yet buy the buyer can be cancelled free of charge. Orders of products that are custom made can be cancelled with a restocking fee of 20% of the total of the invoice. All purchases at ‘VibeRange’ will be processed only after the receipt of the payment.

 

Warranty

‘VibeRange’ will apply the legal warranty period for a consumer which is 24 months. The warranty applies to the products delivered by ‘VibeRange’. The applied warranty is ‘carry-in’, which means the buyer should send or deliver the products to ‘VibeRange’. ‘VibeRange’ will swap the defective products in the warranty period. In case the exact same item is not available anymore, ‘VibeRange’ will provide a product with similar specifications. All shipping costs related to this swap are always at the expense of the buyer. Any claim for compensation in case of warranty towards ‘VibeRange’ will not be accepted. A valid proof of purchase has to be presented to ‘VibeRange’ in case of a warranty claim.  The warranty covers the normal use of the products, and does not cover the defects caused by wrongful use, incompetent use, incompetent installation, parts affected by static electricity, use in extreme conditions, use in very dusty or moist conditions, dropping of the products or other mechanical damages caused by the buyer.  Defects caused by bad connections of bad operation of the products are also not covered by warranty. Customizations on the products by the buyer and early failures due to abnormal use are also not covered by warranty. Damages caused by force majeure (for example water, fire or lightning caused damages) are also not covered by warranty. Damages caused by using inadequate packaging for transport are also not covered by warranty. ‘VibeRange’ will investigate every warranty claim to determine the cause of the damages or defects.

  

Liability

After receipt of the purchased products the buyer should immediately check if the delivered amount is the same as the purchased amount of products. If the amount differs or if there is a visible defect on the product the buyer should contact ‘VibeRange’ within 8 calendar days after the delivery. After those 8 calendar days ‘VibeRange’ cannot be defaulted anymore. Complaints on invoices are also accepted within 8 calendar days after receipt. The complaints do not suspend the buyers’ obligations towards ‘VibeRange’. ‘VibeRange’ will handle the complaints within 2 working days after receipt.

Right to Renunciation

According to Belgian Law article 45 to 53 1.2.0 concerning the trade relations and preventive protection of the consumer and the executive decrees concerning this matter, the buyer has a right to renunciation for all goods purchased by the buyer from ‘VibeRange’. The right to renunciation is subject to conditions: the product is not a custom built / retrofitted product, the product has no personal characteristics or has been created especially for the buyer, thus no other stocks are foreseen of the product due to its personal character. The product can be shipped back easily without getting damaged. If the buyer wants to execute his right to renunciation the following formalities have to be followed: the right to renunciation should be executed within 14 working days after the acceptance of the quotation, this is the term during which ‘VibeRange’ should be informed by the buyer of the request to renunciation and of the request to repay the already paid amounts, only upon presentation of the payment proof by the buyer. The amount will be paid back by ‘VibeRange’ within 14 working days after receipt of request of renunciation, on the account provided by the buyer. If the buyer has ownership of the purchased products, the buyer should return, on his expense, the products back to ‘VibeRange’ within 14 working days, all risks related to the return shipment are at the expense of the buyer.

 

Application of Law

Belgian law is applied to any dispute concerning ‘VibeRange’. In case ‘VibeRange’ is obliged to collection of open invoices through legal procedures, due to negligence or the attitude of the buyer, all related costs will be accounted to the buyer, including honorary fees. All disputes will be handled by the courts of Ghent, Belgium.

INVISIBLY PRESENT SOUND